Dozimetrie

Služba osobní dozimetrie VF, a.s využívá pro stanovení celotělových osobních dávek OSL dozimetry, které jsou určeny pro měření dávek pracovníků vystavených riziku ozáření fotony, rtg zářením s energií vyšší než 16 keV a elektrony. Pro stanovení ekvivalentních dávek na ruce používá služba osobní dozimetrie VF prstové dozimetry s chipem TLD100.

Ve světě se dnes využívají v zásadě 3 metody integrální osobní dozimetrie:

Filmová dozimetrie (FD)

Historická metoda, která může přinést poměrně přesné výsledky, ovšem za cenu značně komplikovaného a náročného procesu vyhodnocení, přičemž tento proces není jednoduché plně automatizovat a vyloučit tak možnost chyby zanesené do vyhodnocování lidským faktorem. Ve světě se již několik let od filmové osobní dozimetrie ustupuje a do budoucna se nepředpokládá ani její další rozvoj.

Termoluminiscence (TLD)

Metoda která začala filmovou dozimetrii nahrazovat jako první a dodnes se v mnoha státech pro osobní dozimetrii využívá. Její výhodou oproti dozimetrii filmové je možnost automatického vyhodnocování dozimetrů, a také dozimetry ne tak citlivé na vnější vlivy, nevýhodou zůstává komplikovaný způsob vyhodnocení. V některých oblastech (např. dozimetrie extremit, tj. známé prstýnkové dozimetry) je doposud role TLD nenahraditelná.

Opticky stimulovaná luminiscence (OSL)

Metoda která během posledních 10 let nahrazuje FD i TLD po celém světě, její přednosti (vysoce odolný dozimetr, rychlé a nenáročné vyhodnocení) jí předurčují k tomu být integrální osobní dozimetrií budoucnosti.

Služba osobní dozimetrie VF, a.s využívá pro stanovení osobních dávek právě dozimetry na bázi OSL, pro stanovení ekvivalentních dávek na končetiny pak prstýnkové dozimetry s TLD chipem.

Neutronová dozimetrie (ND)

K měření externího ozáření neutrony používá služba osobní dozimetrie VF, a.s. stopové detektory Neutrak, které se umísťují do standardně používané kazety celotělového OSL dozimetru In-Light Model2. Měření probíhá po stanovenou dobu a pak je neutrak vyhodnocen formou rozleptání a spočítání děr.